ซีเอส อันปลั๊ก

โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถของเด็กระดับปฐมวัย (ฉบับแปลภาษาไทย)

หนังสือวิทยากรคำนวณ (แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)

Download ดาวน์โหลดที่นี่

Mirror download (SIIT, TU)

รายชื่อคณะผู้จัดทํา

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)
 2. ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ที่ปรึกษาสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย)

ผู้แปล

 1. นายธีรภัทร ชัยวชิระศักดิ์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 2. นายนภัส อ๋องสมหวัง (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 3. นายอุกฤษฏ์ ตันรัตนวงศ์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 4. นายอนุศิษฎ์ เกียรติกมลวงศ์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 5. นางสาวชยาภา อวยจินดา (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 6. นายสิทธิชัย ศรีทับทิม (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 7. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ (วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 8. ดร.สิริวรรณ แต้วิจิตร (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 9. นางสาวพันธิตร จันทร์แต่งผล (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 10. นางสาวสุวิมล เหรียญตระกูลชัย (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 11. นายคามิน อัศวศิริเลิศ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 12. นายธนพจน์ ฮ่อไทยสงค์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 13. นายดลวิทย์ บี้สมบูรณ์(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผู้รวบรวม

 1. ดร.สิริวรรณ แต้วิจิตร (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 2. นายพลากร นิลเขต (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)